BAKKIEVERHUUR.nl

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van bakkieverhuur.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van bakkieverhuur.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf, worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van bakkieverhuur.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bakkieverhuur.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Tevens zijn wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van bakkieverhuur.nl is verkregen.

Bakkieverhuur.nl